HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

Nenechajte prepadnúť svoje 2 % zo zaplatenej dane z príjmu

S Vašou podporou dokážeme pomôcť viacerým rodinám, či jednotlivcom v núdzi a chorým. Nenechajte prepadnúť svoje 2 % zo zaplatenej dane z príjmu. Ich poukázaním nášmu občianskemu združeniu podporíte našu charitatívnu činnosť.

Tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Už od roku 1992 sa naša spoločnosť zameriava predovšetkým na zdravotne ťažko postihnuté deti a dospelých, ľudí bez domova, na jednotlivcov s deťmi v útulkoch, na klientov zariadení sociálnych služieb, či chorých a osamelých seniorov. V minulom roku pribudli naše aktivity týkajúce sa pomoci odídencom z Ukrajiny. Naše aktivity financujeme z prostriedkov, ktoré sme získali predovšetkým organizovaním charitatívnych kultúrno-spoločenských podujatí, z finančných darov, z poukázaných podielov zo zaplatených daní od právnických, či fyzických osôb. Spomenieme z posledných rokov zakúpenie špeciálneho vozíka pre ťažko zdravotne postihnuté dvojčatá, zakúpenie rehabilitačných prístrojov, či kúpu 2 polohovacích postelí s matracmi a so stolíkmi do Zariadenia pre seniorov na Jánskeho ulici v Nitre. Do Centra pre deti a rodiny sme okrem zakúpenia ovocia, dezinfekcie a hračky, odovzdali aj zdvíhacie zariadenia pre imobilné deti a  pre seniorov. Do zariadenia sociálnych služieb v Nitre Viničky sme zakúpili dezinfekčné roztoky k plošnej suchej dezinfekcii proti šíreniu COVID-19. Finančne najnáročnejšou našou aktivitou bolo dofinancovanie prístroja na liečbu onkologických pacientov pre Fakultnú nemocnicu v Nitre. V období pandémie sme nemohli realizovať plánované kultúrno-spoločenské podujatia, ale v roku 2022 sme už zorganizovali jednu z obľúbených akcií Krojovaná Nitra. Podporili sme nákupmi potravín a hygienických potrieb odídencov z Ukrajiny, zaplatili sme pre nich kurzy slovenského jazyka a prenájom hudobných nástrojov. Posledné dni roka sme seniorom v zariadení sociálnych služieb odovzdali ovocie. Zúčastnili sme sa Vianočných trhov v Nitre a výnos z tejto akcie použijeme v roku 2023 tak, aby sme zlepšili kvalitu životu osôb so zdravotným postihnutým, či pomohli rodinám, ktoré pre infláciu a narastajúce zdražovanie žijú na pokraji chudoby.

Ak ste ochotná alebo ochotný pomôcť tým, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, môžete tak urobiť tým, že nášmu občianskemu združeniu poukážete podiel zaplatenej dane za rok 2022
Ak ste fyzická osoba, tak môžete poukázať podiel zo zaplatenej dane vo výške 3 % v prípade, že ste odpracoval 40 hodín dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie, inak sú to 2 %. Ak ste právnickou osobou, tak ste oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % za podmienky, že v roku 2022, alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania a zaplatenia dane (zvyčajne do 31.3.2023), ste darovali finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane Vami určeným daňovníkom nezaloženým na podnikanie. Ak ste túto podmienku nesplnili, ste oprávnený v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane len do výšky 1 %.

Ak ste zamestnanec, požiadajte do 15.2.2023 svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022. O vykonaní zúčtovania vám zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Potom uveďte prosím Vaše údaje, údaje o prijímateľovi a poukázanej sume do príslušných riadkov tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, ktoré je prílohou tejto výzvy. Spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré Vám vystavil Váš zamestnávateľ, zašlite ho na príslušný Daňový úrad v termíne do 30.4.2023.

Ak ste právnická osoba, alebo fyzická osoba podávajúca Daňové priznanie a rozhodli ste sa nás podporiť, uveďte prosím do príslušnej časti Daňového priznania aj údaje o nás. Daňové priznanie je potrebné zaslať Daňovému úradu do 31.3.2023, resp. v termíne, ktorý ste mu uviedli v oznámení o odklade

Údaje o nás

IČO: 31825265  

Právna forma: občianske združenie, 

Prijímateľ: Homo nitriensis - nitrianska humanitná spoločnosť,

Sídlo: Štefánikova tr. 63, 949 01 Nitra  

Za ochotu pomôcť našim cieľovým skupinám Vám vopred ďakujeme a veľmi si vážime Vaše rozhodnutie venovať Vaše 2 % práve nám.  

Dr.h.c.doc., Ing. Mária Kadlečíková, CSc., prezidentka, v. r.

Nitra, 30. januára 2023

Príloha: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 – editovateľné tlačivo

Copyright © 1992-2022 HOMO NITRIENSIS | webmail