HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

Charitatívny cieľ pre rok 2016

V roku 2016 je charitatívnym cieľom Nitrianskej humanitnej spoločnosti HOMO NITRIENSIS pokračovať v projekte "PRÍSTROJ PRE BRACHYTERAPIU".

Brachyterapia je forma rádioterapie, ktorá sa používa pri liečbe onkologických ochorení, pričom je potrebné mať k dispozícii špeciálne prístrojové vybavenie - tzv. prístroj pre brachyterapiu. Nitrianska fakultná nemocnica aj napriek stúpajúcemu počtu onkologických ochorení nedisponuje takýmto prístrojom.

Preto sa Homo Nitriensis na konci roka 2013 rozhodla iniciovať združovanie prostriedkov na spolufinancovanie prístroja pre brachyterapiu.

K tejto iniciatíve sa k Homo Nitriensis doteraz pripojili:
  • Občianske združenie NitraOnko
  • Nadácia na pomoc onkologickým pacientom
  • LIONS Klub Nitra
  • Mesto Nitra

Organizácie sa snažia získať zdroje na tento prístroj spoločnými, ale aj samostatnými aktivitami. Ďalšou spoločnou aktivitou bol napríklad Mestský charitatívny ples, ktorý sa konal 23. januára 2015 v Nitre. Táto neformálna skupina organizácií je otvorená a je vítaná každá organizácia, alebo fyzická osoba, ktorá sa k tejto iniciatíve pridá.

Ďalšie informácie o brachyterapii a projekte

Ukážka z prezentácie o prístroji na brachyterapiu ▲

Ďakujeme všetkým sponzorom a partnerom, ktorí nás za obdobie našej existencie akokoľvek podporili.

Prístroj pre brachyterapiu - odborné informácie ▼

Prístroj pre brachyterapiu

Brachyterapia je forma rádioterapie, pri ktorej sa zdroj ionizujúceho žiarenia umiestňuje do blízkosti miesta, ktoré sa lieči (do blízkosti nádoru) Brachyterapia sa väčšinou používa v liečbe zhubných nádorov krčka maternice, prostaty, prsníka, kože, ale môže byť použitá aj pri zhubných nádoroch v iných lokalitách. Používa sa samostatne ale aj v kombinácii s inými typmi liečby (externá rádioterapia chirurgia chemoterapia).

Na rozdiel od externej rádioterapie, kde je zdroj žiarenia mimo tela pacienta a ožaruje nádor z väčšej vzdialenosti (približne 100 cm), princíp brachyterapie spočíva v presnom zavedení malého zdroja žiarenia priamo do miesta výskytu nádorových buniek, ktorý ho ožaruje z krátkej vzdialenosti. Zdroj žiarenia je pevne uzavretý v kapsule (obale), ktorá dôveruje žiareniu cez tento obal preniknúť, ale zabraňuje uvoľneniu rádioaktívneho materiálu do tela pacienta. Kapsula s rádioaktívnym materiálom je v niektorých prípadoch po ožiarení z tela odstránená, v niektorých v tele pacienta ostáva.

Hlavnou výhodou brachyterapie je, že sa ožaruje len veľmi obmedzený objem tkaniva v okolí zavedených zdrojov žiarenia, čo umožňuje výrazne redukovať nežiaduce ožiarenie zdravých tkanív v okolí nádorového ložiska Navyše pri pohybe pacienta samotného, alebo pohybe tumoru v tele pacienta ostáva poloha zdrojov žiarenia vzhľadom na ožarovanú oblasť zafixovaná. Pri brachyterapii preto môžu byť použité vyššie dávky žiarenia pri porovnaní s vonkajším ožiarením, samozrejme s ohľadom na okolité zdravé tkanivá.

Podľa techniky zavedenia sa brachyterapia rozdeľuje na intersticiálnu a povrchovú

  • Pri intersticiálnej brachyterapii sú zdroje žiarenia zavádzané priamo do postihnutého tkaniva (napr. pri nádore prostaty alebo prsníka) prostredníctvom vpichov
  • Pri povrchovej brachyterapii sú zdroje žiarenia umiestnené do tesnej vzdialenosti k postihnutému tkanivu. Môže to byť do telesných dutín (endokavitárna aplikácia - kŕčok maternice, maternica, vagína), do dutých orgánov (endoluminálna aplikácia - priedušnica, pažerák), na povrch tela (superficiálna aplikácia - koža). Pri aplikácii do ciev ide o intravaskulárnu aplikáciu

Podľa trvania aplikácie sa táto delí na dočasnú a permanentnú

  • Dočasná aplikácia - pri dočasnej brachyterapii sa do tela pacienta zavádza zdroj žiarenia len na nevyhnutnú dobu {minúty, desiatky minút až hodiny) a následne je z tela pacienta extrahovaný. Dĺžka pobytu zdroja žiarenia v pacientovi závisí od mnohých faktorov veľkosti aplikácie, typu aplikácie, dávkového príkonu použitého žiarenia. Pri použití LDR (Low Dose Rate = nízky dávkový príkon) a PDR (Pulsed Dose Rate = pulzný dávkový príkon) brachyterapie je trvanie liečby niekoľko desiatok hodín, pri použití HDR (High Dose Rate = vysoký dávkový príkon) brachyterapie ide o minúty až desiatky minút.
  • Permanentná aplikácia - pri permanentnej brachyterapii sa do pacientovho tela zavádzajú malé LDR rádioaktívne zrná (približne ako zrnko ryže) s nízkym dávkovým príkonom Aktivita takýchto zŕn postupne klesá až sa po čase stane nemerateľnou Neaktívne zrná ostávajú v pacientovom tele Najčastejšie sa permanentná brachyterapia používa v liečbe karcinómu prostaty

Zavedenie aplikátorov do pacienta

Podľa charakteru plánovaného výkonu je pacient umiestnený do predpísanej polohy (napr gynekologická poloha pri gynekologickej aplikácii) Niektoré aplikácie sa prevádzajú v krátkodobej alebo klasickej celkovej anestézii, takže sa aplikácia realizuje na brachyterapeutickej sále. Nasleduje zavedenie aplikátora do tela pacienta lekárom (bez prítomnosti rádioaktívneho zdroja) Na presné určenie polohy aplikátorov v tele pacienta slúžia viaceré metódy RTG snímkovanie na simulátore alebo C-ramene, CT alebo MR vyšetrenie aplikovanej oblasti.

Plánovanie brachyterapie

Obrazová informácia je prenesená do špeciálneho softvéru pre plánovanie brachyterapie, kde klinický fyzik vytvorí 3D virtuálny model aktuálneho pacienta a zavedených aplikátorov. V spolupráci s lekárom sa stanovia cieľové objemy a definujú požiadavky na dávky v očarovanom objeme a okolitých štruktúrach. Klinický fyzik určí pomocou plánovacieho softvéru dávkovú distribúciu a ožarovacie časy v jednotlivých pozíciách aplikátorov. Takto pripravený ožarovací plán je zhodnotený z hľadiska pokrytia cieľového objemu a dávok na okolité kritické orgány a môže byť následne optimalizovaný. Ožarovací plán je následne schválený lekárom.

Ožiarenie

Zdroje žiarenia používané v brachyterapii bývajú uzavreté v kapsule malých rozmerov Takýto zdroj môže byť do pacienta dopravený manuálne alebo dnes najčastejšie automaticky (afterloadingový prístroj), Moderné afterloadingové prístroje zabezpečujú výbornú radiačnú ochranu pre personál a pacienta a presné dopravenie rádioaktívneho zdroja do aplikátorov umiestnených v pacientovi Pred samotným ožiarením je pacient poučený o priebehu ožarovania.

Parametre ožarovacieho plánu sú počítačovo prenesené do afterloadingového prístroja Pacient je pripojený k ožarovaciemu prístroju pomocou prenosových trubíc a v ožarovni je počas ožiarenia sám Následne afterloadingový pristroj automaticky zavádza rádioaktívny zdroj cez prenosové trubice až do naplánovaných pozícií v aplikátore podľa vopred pripraveného liečebného plánu. Po ukončení ožarovania sa zdroj žiarenia transportuje späť do afterloadingového prístroja a aplikátory sú z tela pacienta odstránené.

Zdroje žiarenia používané v brachyterapii

Rádionuklid Typ žiarenia Polčas rozpadu Energia žiarenia
Cézium-137 (137Cs) γ-žiarenie 30,17 roka 0,662 MeV
Kobalt-60 (60Co) γ-žiarenie 5,26 roka 1.17; 1,33 MeV
lrídium-192 (192Ir) γ-žiarenie 73,8 dňa 0,38 MeV
Jód-125 (125I) γ-žiarenie 59,6 dňa 27,4; 31,4 a 35,5 keV
Paládium-103(103Pd) γ-žiarenie 17,0 dňa 21 keV
Ruténium-106 (106Ru) β-žiarenie 1,02 roka 3,54 MeV
Copyright © 1992-2022 HOMO NITRIENSIS | webmail